Τετάρτη, 8 Ιουνίου 2011

Τὸ ἴδιο αἷμα παράγει παντοῦ καὶ πάντοτε τοὺς (ἐκπληκτικῶς!) ἴδιους χαρακτῆρες!!!

Τὸ ἴδιο αἷμα παράγει παντοῦ καὶ πάντοτε τοὺς (ἐκπληκτικῶς!) ἴδιους χαρακτῆρες!!!

Στὴν ἱστοσελίδα τῆς Ἐθνικοσοσιαλιστικῆς Κινήσεως Δανίας, μὲ τὴν ὁποίαν ὡς γνωστὸν μᾶς συνδέουν ἰδιαίτεροι δεσμοί, διαβάζουμε ὑπὸ ἡμερομηνία 17/05/᾿11 τὴν ἑξῆς εἴδησι:

« Ἐκ νέου σήμερα νωρὶς τὸ πρωὶ τὰ ἀστικὰ τραῖνα καθυστέρησαν λόγῳ κλοπῆς ἠλεκτρικῶν καλωδίων. Κατὰ τὸ δελτίο εἰδήσεων τοῦ διαύλου TV 2, αὐτὴν τὴν φορὰ οἱ κλοπὲς συνέβησαν παρὰ τὸ Allerød, τὸ ὁποῖον καὶ ἐπέφερε τὴν ματαίωσιν πολλῶν ἀναχωρήσεων πρὸς νότον ἀπὸ Hillerød. Κατὰ τὴν ἀστυνομία τῆς Βορείου Ζηλανδίας (ΣτΜ: ἡ μεγίστη τῶν δανικῶν νήσων, ὅπου καὶ ἡ πρωτεύουσα Κοπεγχάγη), καὶ βάσει προτέρων πολλαπλῶν ἐμπειριῶν, οἱ ὑποψίες γιὰ τὴν κλοπὴ τοῦ μήκους 320 μέτρων καλωδίου στρέφονται πρὸς ἐγκληματίες ἀνατολικοευρωπαϊκῆς προελεύσεως (ἀνατολικοευρωπαϊκοὶ ἐγκληματίες = Ἀθίγγανοι).

Ἆρά γε, σὲ ποιὸν θὰ ἀποδοθοῦν εὐθῦνες ἂν κάτι πάῃ πολὺ στραβὰ κάποια στιγμὴ μ᾿ αὐτὴν τὴν ἱστορία; Ἂν συμβῇ ἀτύχημα; Καὶ ποιὸ εἶναι τὸ οἰκονομικὸ κόστος τῆς κοινωνίας ὡς ἐκ τῆς ἐπανειλημμένης καθυστερήσεως τόσων ἀτόμων κατὰ τὴν προσέλευσί τους στὴν ἐργασία;

- Νὰ μιὰ μικρὴ κι ἐνδιαφέρουσα ἄσκησι γιὰ τοὺς οἰκονομολόγους τοῦ κοινοβουλίου…»

Πάντως ἐδῶ εἰς τὸ Καραμπουζουκιστὰν οἱ… «οἰκονομολόγοι» τοῦ κοινοβουλίου δὲν σκοτίζονται ποτὲ μὲ κόστη ὅπως τῶν ἀθιγγανικῶν ἐπιδρομῶν σὲ καλώδια, μετασχηματιστάς, ἐγκαταστάσεις «ὀλυμπιακοῦ χωριοῦ», νοικοκυριά, τῶν καμμένων δασῶν ἐκ τῶν συνεχῶν ἀναφλέξεων ὑπὸ τῶν ἀθιγγάνων στὶς χωματερὲς πρὸς ἐξαγωγὴν μετάλλων ἐξ ἐλαστικῶν, καλωδίων κ.λπ. – καὶ οὕτω καθ᾿ ἑξῆς, οὔτε καὶ ἐκείνων τῶν νέων ἀθιγγανοκυμάτων ἐκ συγχωριανῶν [πρβλ. «παγκόσμιο χωριό»] τῆς Αὐτοῦ Ἐξαχρειότητος GAP - ἢ μὲ κόστη μακροπρόθεσμα πάσης φύσεως, καθ᾿ ὅσον δὲν περισσεύει καθόλου χρόνος ἐκ τῆς διαρκοῦς καὶ ἀδιαλλείπτου των μελέτης καὶ ἐπιμελοῦς περισκέψεως πρὸς ἐξασφάλισιν αὐτῶν καὶ τῶν στενῶν τους οἰκογενειῶν διὰ τὸ ὑπόλοιπον τοῦ βίου των ἐκ τῆς ἑκάστοτε τρεχούσης θητείας…

Ἡ ὁμοιότης τῶν περιπτώσεων εἶναι ἐκπληκτική - ὅμως ἐξόχως ἐνδιαφέρουσες εἶναι καὶ οἱ ἑκατέρωθεν περιστασιακὲς ἀνομοιότητες:

Διότι ἐδῶ εἰς τὸ λίκνον τῆς δεινοκρατικῆς ἀφασίας οἱ Γύφτοι δὲν περιορίζονται ἁπλῶς εἰς τὴν κλοπὴν ἠλεκτρικῶν καλωδίων ἐκ τῶν σιδηροδρομικῶν γραμμῶν, παρὰ ἀφαιροῦν καὶ ΟΛΟΚΛΗΡΕΣ γραμμές, τὶς βαρύτατες σιδηροτροχιές, γιὰ νὰ τὶς πουλήσουν ὡς μέταλλον!!! Καί, ἆρά γε, ποιοὶ τὶς ἀγοράζουν; Καὶ τὶ ὑφίστανται ἄν (κατὰ λάθος βρὲ ἀδελφέ!) τοὺς συλλάβουν – καθὼς καὶ οἱ κλεπταποδόχοι τους; Κατηγοροῦνται ἆρά γε γιὰ ἀπόπειρα μαζικῆς δολοφονίας οἱ μὲν καὶ ἠθικὴν αὐτουργία οἱ δέ;

(Σημειωτέον ὅτι ἤδη ἔχουν συμβῇ θανατηφόρα ἀτυχήματα ἐκ τῆς ἀναφερομένης κοινωνικῆς δραστηριότητος τῶν συμπολιτῶν μας – τὶ λέω, συνελλήνων κατά τινας! -, ὅπως προσφάτως ἐν Πελοποννήσῳ, ὁπότε καὶ ἡ βασικὴ μέριμνα τῶν «ἁρμοδίων» εἶναι τό – τόσον οἰκεῖόν τους – «κουκούλωμα»!!!)

Ἐπίσης κλέβουν καὶ τὰ ξύλινα ὑποστηρίγματα τῶν γραμμῶν!!! Ἡ δὲ ἀστυνομία δὲν τολμᾷ κἂν νὰ εἰσέλθῃ στὶς γειτονιές τους, γειτονιὲς τρισαθλιότητος, ἐγκλήματος καὶ ἀνοικτοῦ ἐμπορίου ναρκωτικῶν κ.ο.κ. Ἔχουν καὶ ῥητὴν ἄνωθεν ἐντολήν, μάλιστα, νὰ μὴ πειράζουν γύφτους – οὔτε τοὺς παλαιοὺς οὔτε τοὺς ἐκ τῶν ἀπαύστων στρατιῶν νέων συγχωριανῶν τοῦ κ. GAP. Ἄλλως τε, ὅποτε παλαιότερα ἐπεχειρήθη ἐπέμβασις καὶ ἔλεγχος ὑπὸ τῆς ἀστυνομίας εἰς τὰ γύφτικα «γκέτο», αὐτομάτως ἠγείρετο θύελλα δημοκρατικῶν καὶ ἀνθρωπιστικῶν ἀντιδράσεων ὑπὸ τῶν δημοσιογραφικῶν κ.λπ. Συγκροτημάτων Ἐπιτηρήσεως Πολιτικῆς Ὀρθότητος καὶ Ὑποταγῆς (Σ.Ε.Π.Ο.Υ.).

Ἡ ἐξέλιξις ἐν προκειμένῳ εἶναι ὅτι πλέον ὁλόκληρα κέντρα πόλεων (καὶ δὴ τοῦ πρώην κλεινοῦ ἄστεος) καί, βαθμηδόν, ὁλόκληρος ἡ ἐπικράτεια τῆς εὐρυτέρας κομπανίας τοῦ GAP μεταπίπτει εἰς γύφτικον (ὑπὸ εὐρυτέραν ἔννοιαν) «γκέτο»!!!

Οἱ ἱστορικοὶ τοῦ μέλλοντος, ἐφ᾿ ὅσον βεβαίως, παρὰ τοὺς σχεδιασμοὺς τῶν ἐργοδοτῶν τοῦ κ. GAP καὶ τῶν συναδέλφων του, ὑπάρξῃ μέλλον καὶ ὄχι μία ὑποπιθηκίζουσα γύφτικη ζούγκλα, θὰ μποροῦν κάλλιστα νὰ ὀνομάσουν τὴν παροῦσα περίοδον «Γυφτοκρατία»!

Παραθέτουμε καὶ τὸ πρωτότυπον δημοσίευμα γιὰ τοὺς σκανδιναυοὺς ἐπισκέπτας τῆς σελίδος μας:

Lig blod frembringer forbavsende lig adfærd og lig karakter – være det i Danmark eller i Grækenland: nedenstående indslag fra DNSB’s hjemmeside lyder os så pinligt bekendt !!! Altså,

http://www.dnsb.info/

17/05-2011

S-togene blev igen forsinkede p.g.a. kabeltyveri her til morgen. Ifølge TV 2 Nyhederne fandt tyveriet denne gang sted ved Allerød og det betød at togene fra Hillerød, havde flere aflyste afgange sydpå.

Nordsjællands Politi oplyser over for nyhederne.tv2.dk, at de mistænker østeuropæiske kriminelle for at stå bag tyveriet af de 320 meter kabel. (Østeuropæiske kriminelle = sigøjnere).

Hvem skal man egentlig give skylden hvis noget går galt? Hvis der sker en ulykke?

Hvad koster det samfundet, at en række mennesker kommer for sent på arbejde? Det var da noget for folketingets økonomer at regne lidt på.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.